Integratív Hipnózis Egyesület
Integrative Hypnosis Association


Az Egyesület tagsági formái - a tagokat megillető jogok és az őket terhelő kötelezettségek alapján:

                                           a.  rendes tagok 2020 évi tagdíja: 20.000 Forint befizethető az OTP 11732239-20001560
                                          b.  pártoló tagok (10.000 Ft)
                                          c.  tiszteletbeli tagok (10.000Ft)

Az Egyesület rendes tagja lehet minden olyan hipnózisban kiképzett, a Magyar Integratív Hipnózis Egyesület által elfogadott képzést igazoltan elvégzett magyar állampolgár, Magyarországon letelepedett, illetve magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár, továbbá más, nem magyar állampolgár is, aki a belépési nyilatkozatban az Egyesület Alapszabályát elfogadja és a tagsági viszonyból származó kötelezettségek teljesítését vállalja.

Az Egyesület pártoló tagja lehet minden olyan természetes és jogi személy, civil-, vagy gazdálkodó szervezet, aki ill. amely az Egyesület célkitűzéseit támogatja.

Az Egyesület tiszteletbeli tagjává az a természetes személy választható, aki az Egyesület tevékenységével összefüggő területen kimagasló szakmai tevékenységet fejtett ki. A tiszteletbeli tag személyéről a Taggyűlés dönt.

Az Egyesület a tagjairól nyilvántartást vezet.

A tagsági jogviszony keletkezése és megszűnése:
Az Egyesületbe való belépés és kilépés önkéntes. A tagság felvétellel keletkezik, és kilépéssel, törléssel, kizárással, elhalálozással, jogi személy tag jogutód nélküli megszűnésével sznik meg. Az Egyesület azonos tagsági formába tartozó tagjait egyenlő jogok illetik meg, jogaikat a tagok személyesen, vagy képviselőik útján gyakorolják.


A tagsági jogviszony keletkezése:
Az egyesületi tagságot a jelölt - a megfeleően kitöltött és aláírt belépési nyilatkozat benyújtásával - kérelmezheti. A nyilatkozathoz - amennyiben a felvételt jogi személy kéri - mellékelni kell a jogi személy igazolását arról, hogy nevében ki járhat el képviselőként és Egyesület tagságában. A nyilatkozatot az Egyesület titkárságára kell benyújtani.

A rendes és pártoló tagok felvételének kérdésében az Egyesület Elnöksége határoz. A felvételt megtagadó elnökségi határozat ellen az Egyesület Taggyűléséhez lehet fordulni. A Taggyűlés e fellebbezésről következő rendes ülésén egyszerű szótöbbséggel dönt.  

A tiszteletbeli tagot a Taggyűlés kéri fel és egyszerű szótöbbséggel választja meg.

A tagsági viszony megszűnése:
A tagsági viszony megszűnik:
"    A tag írásba foglalt lemondásával, kilépésével,
"    A természetes személy tag halálával, a jogi személy tag jogutód nélküli megszűnésével
"    Ha a tag az esedékes tagdíjjal egy éven túli késedelembe esik és tagdíjhátralékát az Elnök által hozzá intézett, a nemteljesítés jogkövetkezményét - nevezetesen a tagsági viszony megszűnésének lehetőségét - tartalmazó írásbeli, s a teljesítésre legalább 15 napos határidő
"    Erkölcsi vagy fegyelmi vétség elkövetése esetén a tag kizárásával.

Erkölcsi vagy fegyelmi vétséget követ el az a tag, aki:
-    Olyan, a közvéleményben visszatetszést kiváltó cselekményt követ el, amellyel az Egyesület hitelét, jó hírnevét rontja;
-    Büntettet vagy vétséget követ el, egyéb jogellenes magatartást tanúsít, vagy más olyan cselekményt végez (például tisztségével, kapcsolataival, információival erkölcstelenül visszaél), amely alkalmat ad az egyesület elleni támadásra;

-    Az Egyesület belső normáit, közösségi szabályait tudatosan megsérti, különösen, ha vezető tisztségével visszaél, vagy szándékosan hamisan tájékoztatja az egyesület tagjait, szerveit;

-    Belső információkat szándékosan, az Egyesületnek kárt vagy hátrányt okozva nyilvánosságra hoz;
-    Az összeférhetetlenségre vonatkozó szabályokat kijátssza;
-    Szándékosan, vagy figyelmeztetés ellenére gondatlanul megsérti az alapszabály, vagy az Egyesület által alkotott szabályzat(ok) rendelkezését, illetve ezekben meghatározott valamely kötelezettségét.

A tag kizárását bármely tag kezdeményezheti, a kizárásra irányuló fegyelmi eljárás lefolytatására és a kizárásról rendelkező határozat meghozatalára az Elnökség jogosult és köteles. Az eljárás során az érintett tagnak lehetőséget kell arra adni, hogy megismerhesse az ellene felhozott okokat és körülményeket, továbbá arra is, hogy ezekre személyes meghallgatás keretében előadhassa védekezését és észrevételeit. A személyes meghallgatás helyét és idejét az érintett taggal írásbeli értesítésben kell közölni. A tag kizárásáról szóló határozat meghozatalára az Elnökség 2/3 - os szavazataránnyal jogosult. A határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül az egyesület Taggyűlése felé fellebbezéssel lehet élni, melyet a Elnökségnél írásban kell benyújtani.

A tagsági jogviszony kilépés esetén a tag által tett, erre irányuló írásbeli jognyilatkozat Elnökséghez történő beérkezése napján, kizárás esetén pedig az arról rendelkező határozat jogerőre emelkedésének napján szűnik meg ténylegesen.


A rendes tag jogai és kötelezettségei:
a./ Tanácskozási, indítványozási és szavazati joggal részt vehet az Egyesület Taggyűlésén, a vezető szervek választásában, a határozatok meghozatalában.
b./ Észrevételeket tehet, véleményt nyilváníthat az Egyesületet érintő bármely kérdésben.
c./ Jogosult részt venni az Egyesület tevékenységeiben, rendezvényein.
d./ Választhat és választható az Egyesület szerveibe.
e./ Az Egyesület szervei által hozott jog- vagy alapszabálysértő határozat megsemmisítése iránt bármely tag - a különleges jogállású tag csak érintettsége esetén -, a határozat tudomására jutásától számított harmincnapos jogvesztő határidőben pert indíthat. A perindítás a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben - a tag kérelmére - a határozat végrehajtását felfüggesztheti. A per a törvényszék hatáskörébe tartozik.
 
Kötelezettségek:
a./ Köteles eleget tenni az alapszabályban meghatározott kötelességeinek, köteles az Alapszabály és egyéb egyesületi szabályzatok rendelkezéseinek betartására, köteles részt venni az Alapszabályban megfogalmazott feladatok megvalósításában.  
b./ Köteles az Egyesület tevékenységével kapcsolatban önként vállalt feladatok teljesítésére, az Egyesület célkitűzéseinek elősegítésére.
c./ Köteles a vezető szervek határozatainak betartására.
d./ Köteles a tagdíjat késedelem nélkül befizetni.
e./ Köteles a titkárt tájékoztatni az Egyesület nyilvántartásában szereplő adatainak változásáról.
f./ Köteles a szakmai, etikai követelményeket betartani.
g./ Nem veszélyeztetheti az Egyesület céljának megvalósítását.

3.4./ A pártoló tag jogai és kötelezettségei:
A pártoló tag az Egyesület tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással vesz részt, köteles a Taggyűlési határozattal meghatározott mértékű pártolói tagdíjat megfizetni s mint különleges jogállású tag, az Egyesület szerveibe nem választhat, és az egyesületi szervek döntéshozatalában csak tanácskozási joggal vehet részt, tisztségre nem választható. Költségvetési szerv Egyesület pártoló tagja nem lehet.
Az Egyesület szervei által hozott jog- vagy alapszabálysértő határozat megsemmisítése iránt - érintettsége esetén -, a határozat tudomására jutásától számított harmincnapos jogvesztő határidőben pert indíthat. A perindítás a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben - a tag kérelmére - a határozat végrehajtását felfüggesztheti. A per a törvényszék hatáskörébe tartozik.

3.5./ A tiszteletbeli tag jogai és kötelezettségei:
A tiszteletbeli tagot az Egyesület tagjai választják meg e tagságra, s mint különleges jogállású tag, a rendes tagot megillető jogokkal rendelkezik, azzal a megszorítással, hogy az Egyesület szerveibe nem választhat, és az egyesületi szervek döntéshozatalában csak tanácskozási joggal vehet részt. A tagdíjfizetési kötelezettségtől eltekintve kötelezettségei is azonosak a rendes tag kötelezettségeivel.
Az Egyesület szervei által hozott jog- vagy alapszabálysértő határozat megsemmisítése iránt - érintettsége esetén -, a határozat tudomására jutásától számított harmincnapos jogvesztő határidőben pert indíthat. A perindítás a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben - a tag kérelmére - a határozat végrehajtását felfüggesztheti. A per a törvényszék hatáskörébe tartozik.


Kivonat a hivatalos alapító okiratból

Copyright 2014 - 2020 - All rights reserved  

Tagsági feltételek

Integratív Hipnózis Egyesület